Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Winter’s Oliehandel  B.V. hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, twee beginselen die worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De verwerking van persoonsgegevens wordt in het bijzonder geregeld door de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016.

 

Winter’s Oliehandel B.V. biedt een breed scala aan brandstofservice.
In het kader van onze activiteiten kunnen wij gegevens over u en het gebruik van onze producten en diensten verzamelen en verwerken. Om uw privacy te respecteren hebben wij deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) opgesteld om u op een transparante manier te informeren over:

 • de categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken; 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de ontvangers van uw persoonsgegevens;
 • de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens;
 • onze engagementen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring, die online toegankelijk is, kan steeds gewijzigd worden. De datum onderaan de pagina is de datum van de laatste herziening van de Privacyverklaring. Voor een goed begrip van het gebruik van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, nodigen wij u ook uit om de onlineversie regelmatig te raadplegen alvorens u contact met ons opneemt.
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Winter’s Oliehandel B.V., Kokosstraat 8 8281JC Genemuiden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 0506140 (hierna: “Winter’s Oliehandel“). De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Winter’s Oliehandel B.V. gebruikt passende maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn de volgende:

 • uw (bedrijfs)naam;
 • uw adres en e-mailadres;
 • uw leveringsadres;
 • uw vaste en/of mobiele telefoonnummers; – uw klantennummer;
 • uw bankgegevens;
 • uw betalingshistoriek;
 • uw verbruik.

Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens die wij hebben verzameld bij de ondertekening van een overeenkomst/contract/bon combineren met andere persoonsgegevens die wij, of derden, op een wettelijke manier verzamelen in andere contexten, zoals tijdens communicaties per e-mail, via onze website of tijdens telefoongesprekken. Alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die direct of indirect verzameld worden door Winter’s Oliehandel B.V. zullen verwerkt en beschermd worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De verwerking van uw persoonsgegevens
Waarom verzamelen we persoonsgegevens?
Winter’s Oliehandel verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden in een beveiligde omgeving. Meer specifiek maakt Winter’s Oliehandel B.V. op de volgende manier gebruik van uw persoonsgegevens:

 • om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen;
 • om de uitvoering van betalingstransacties mogelijk te maken;
 • om u diensten aan te bieden die zo dicht mogelijk bij uw behoeften aansluiten;
 • om u commerciële informatie te sturen, afhankelijk van uw voorkeuren;
 • om de verwerking van uw aanvragen te vergemakkelijken;
 • om onze wettelijke verplichtingen na te leven;
 • om een mogelijk geschil tussen ons op te lossen;
 • om onze verplichtingen in een veilige omgeving na te komen.

Hoe en wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens bij de volgende gelegenheden:

 • een afspraak bij uw bedrijf,
 • het invullen van een contactformulier;
 • de ondertekening van een contract/overeenkomst; – het beheer van uw bestellingen en leveringen;
 • uw communicatie door telefonisch verkeer;

De ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan de volgende ontvangers, op voorwaarde dat deze mededeling noodzakelijk is om het doel te bereiken dat met de verwerking van uw persoonsgegevens wordt nagestreefd:

 • De interne medewerkers van Winter’s Oliehandel B.V.: onze klantendiensten, onze operationele, financiële, juridische en marketingafdelingen.
 • Derde ontvangers: erkende keuringsorganismen; ondernemingen die instaan voor het technisch onderhoud van tanks en installaties; banken; bij geschillen: juridisch adviseurs, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, advocaten, notarissen en andere procespartijen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens
Winter’s Oliehandel B.V. bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Deze persoonsgegevens worden in ieder geval vernietigd of anoniem gemaakt zodra de genoemde doeleinden zijn bereikt.

Onze engagementen om uw persoonsgegevens te beschermen
Winter’s Oliehandel B.V. is toegewijd aan het waarborgen van de bescherming van uw persoonsgegevens vanaf het ontwerp van onze producten, diensten, sites en toepassingen.
Wij maken gebruik van technische en organisatorische middelen die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van uw persoonsgegevens. Wij beschermen hen tegen kwaadwillige indringing, verlies, wijziging of onthulling aan derden of onbevoegde personen. Ondanks onze inspanningen om uw persoonsgegevens in een veilige omgeving te bewaren kunnen wij ons echter niet volledig beschermen tegen een risico van inbraak (“hacking”) of illegale openbaarmaking van uw gegevens.
Bij een lek van uw persoonsgegevens brengen wij wel de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk op de hoogte. Indien een dergelijk lek mogelijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt, zullen wij ook u zo snel mogelijk op de hoogte brengen in lijn met onze verplichtingen. Parallel werken wij dan aan herstel daar waar mogelijk, mede in lijn met onze verplichtingen. Wij zijn ook in het bijzonder waakzaam over de bescherming van uw bankgegevens en beveiligde uitwisselingen tijdens betalingstransacties.
Onze medewerkers zijn alert over de persoonsgegevens die hen in het kader van hun opdracht ter beschikking worden gesteld en dienen zich te houden aan de interne regels die Winter’s Oliehandel B.V. hierover heeft opgesteld. Wij handelen uitsluitend met derden die uw privacy respecteren en beperken hun toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Wat zijn uw rechten?
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens geniet u van een aantal rechten. U kunt dan ook om het volgende vragen:

 • de toegang tot uw persoonsgegevens; 
 • de verbetering van uw persoonsgegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens (indien dit niet in strijd is met andere wettelijke of contractuele/overeengekomen vereisten);
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Het recht op overdraagbaarheid biedt u de mogelijkheid om een deel van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat op te halen wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst/contract én uitgevoerd wordt door middel van geautomatiseerde processen;
 • verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder voor direct marketingdoeleinden;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om de juistheid ervan te verifiëren, om zich te verzetten tegen de verwijdering ervan of om uw rechten uit te oefenen of te verdedigen voor de rechtbank;
 • een klacht indienen bij Winter’s Oliehandel B.V. of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Genemuiden 11-2-2019

Winteroil

Sinds 1957

adres

Kokosstraat 8
8281 JC Genemuiden

 

Telefoon

038 385 56 30

E-MAIl

info@winteroil.nl